Salgsvilkår

Innledning:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av vare og tjenester gjennom doktorel.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer gjennom doktorel.no til forbrukere.

2] Partene

Selger er DoktorEL AS, Nattlandsfjellet 155H, 5098 Bergen, e-post: kontakt@doktorel.no, telefon: 973 45 266, registrert i Brønnøysund-registrert med org. nr.: 921731795 MVA, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi før kjøpet ikke har informert om, skal du ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt sin bestilling til oss. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling

Vi kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra oss til deg.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura eller Vipps, blir fakturaen til deg utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

6] Levering

Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal vi levere varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Varen skal leveres hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Vi vanligvis bruker Posten eller liggende for å sende produkter innen 3 dager etter bestilling. Eller du henter produkter selv i Bergen.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven. Du må gi oss melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 2 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom vi ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 2 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen du mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller vi har unnlatt å opplyse om at du skal dekke returkostnadene. Vi kan ikke fastsette gebyr for din bruk av angreretten.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

Du taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving

Dersom vi ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan du heve kjøpet.

Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

10] Mangel ved varen

Dine rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi vi melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måned fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til oss bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering

Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Vi kan likevel motsette seg din krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Vi har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

• Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan du i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse

Vi kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper vår rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving

Vi kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Vi kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke vårt faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes dere under 18 år.

12] Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er oss. Med mindre deg samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.